ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Case report

Results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in a mixed cohort of patients with Ph-positive acute lympho-blastic leukemia
Tatiana L. Gindina, Nikolai N. Mamaev, Elena S. Nikolaeva, Irina A. Petrova, Elena I. Darskaya, Olga V. Pirogova, Yana V. Gudozhnikova, Olesya V. Paina, Alexander L. Alyanskyi, Sergey N. Bondarenko, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev
Astana experience: Department of Oncohematology and Bone Marrow Transplantation, National Research Center of Oncology and Transplantation
Vadim M. Kemaikin, Anastasiya A. Olifirovich, Alexandr V. Kolesnev, Anatoliy V. Nemerovchenko, Ruzal F. Vildanova, Olga V. Gainutdinova, Adiya A. Tusipova, Ayauzhan E. Esimbekova, Aliya K. Baimursina, Ayzat S. Suleimenova, Olga O. Lesechko, Gulnaz D. Ansatbaeva, Mariya S. Alimbetova