ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Posttransplant care and rehabilitation: PC-01 – PC-06

PC-01. Daily skin care for HSCT recipients

Natalya P. Gusleva, Olga V. Pimenova, Larisa N. Shelikhova

PС-02. Cognitive impairment in patients with hemoblastoses during bone marrow transplantation

Tatyana А. Kerpataya, Irina V. Grandilevskaya, Olga V. Ushakova, Alisa G. Volkova

PС-03. Remote nutrition monitoring in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cells transplantation

Natalia M. Nikiforova, Mikhail Yu. Drokov, Vera A. Vasilieva, Ekaterina D. Mikhaltsova, Natalia N. Popova, Daria S. Dubnyak, Anna A. Dmitrova, Olga M. Koroleva, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Maria V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PС-04. Comparison of chlorhexidine and Ringer’s solution efficiency for the prevention of oral mucositis in the early posttransplant period in adults

Feruza A. Omarova, Mikhail Yu. Drokov, Natalia N. Popova, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Elmira I. Kolgaeva, Ekaterina D. Mikhaltsova, Mariya V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Darya S. Dubnyak, Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PC-06. Muscle strength and vegetative support at childhood on different stages of hematopoietic transplantation

Mikhail Y. Zhukov, Nikolay N. Mitrakov, Alexey V. Korochkin, Olga A. Laisheva