ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Award Session: AW-01 – AW-03

AW-01. Gemtuzumab ozogamicin with FLAG regimen in refractory and relapsed AML patients: safety and efficacy

Bella I. Ayubova1, Sergey N. Bondarenko1, Ivan S. Moiseev1, Olga S. Uspenskaya2, Elena V. Karyagina3, Elena N. Misyurina4,
Evgenia I. Zhelnova4, Anna G. Smirnova1, Elena V. Babenko1, Ildar M. Barkhatov1, Tatyana L. Gindina1, Alexander D. Kulagin1, Boris V. Afanasyev1

AW-02. Impact of minimal residual disease on outcomes of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Zoya V. Konova, Elena N. Parovichnikova, Irina V. Galtseva, Mikhail Yu. Drokov, Julia O. Davydova, Nikolay М. Kapranov, Natalia N. Popova, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Mariya V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Darya S. Dubnyak, Elmira I. Kolgaeva, Mobil I. Akhmedov, Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Valery G. Savchenko

AW-03. Results of delayed autologous stem cell transplantation in the patients with advanced stages of systemic AL amyloidosis

Olga V. Kudyasheva, Olga V. Pirogova , Valentina V. Porunova, Anna G. Smirnova, Ivan S. Moiseev, Alexander D. Kulagin