ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Immune complications: IC-01 – IC-10

IC-01. Posttransplant cyclophosphamide versus ATG for graft-versus-host disease prophylaxis in patients with inherited disorders undergoing allogeneic stem cell transplantation

Tatiana A. Bykova, Anna A. Osipova, Varvara N. Ovechkina, Ivan S. Moiseev, Alexander L. Alyanskiy, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya

IC-02. Influence of various prophylaxis regimens on the structure of acute graft-versus-host disease in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Darya S. Dubnyak, Mikhail Yu. Drokov, Natalya V. Risinskaya, Vera A. Vasilyeva, Anna A. Dmitrova, Zoya V. Konova, Natalia N. Popova, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Mobil I. Akhmedov, Mariya V. Dovydenko, Natalia M. Nikiforova, Olga M. Koroleva, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Julia O. Davydova, Nikolay М. Kapranov, Larisa A. Kuzmina, Irina V. Galtseva, Andrey B. Sudarikov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-03. Pulmonary complications in children after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) with different intensity conditioning regimens and GVHD prophylaxis (post-transplant cyclophosphamide vs ATG)

Anastasia S. Frolova, Olesya V. Paina, Alisa G. Volkova, Polina V. Kozhokar, Zhemal Z. Rakhmanova, Liubov A. Tsvetkova, Kirill A. Ekushov, Elena V. Babenko, Alexander L. Alyanskiy, Ildar M. Barkhatov, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya

IC-04. Efficiency of platelet concentrate transfusions in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with concomitant refractoriness

Denis V. Kamelskikh, Mikhail Yu. Drokov, Igor V. Dubinkin, Olga S. Kalmykova, Vera A. Vasilyeva, Elena S. Demidova, Nikolay M. Kapranov, Julia O. Davydova, Ksenia A. Nikiforova, Maxim A. Telyashov, Artur V. Bulgakov, Irina V. Galtseva, Tatiana V. Gaponova, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-05. The major histocompatibility antigen mismatch pattern and its impact on the risk of acute GVHD in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from partially matched unrelated donors

Elmira I. Kolgaeva, Mikhail Yu. Drokov, Natalia N. Popova, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Feruza A. Omarova, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Mariya V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Darya S. Dubnyak, Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-06. Impact of killer cell Immunoglobulin-like receptor–ligand mismatching on the outcomes of haploidentical hematopoietic stem cell transplantation

Zoya V. Konova, Elena N. Parovichnikova, Ekaterina G. Khamaganova, Igor Yu. Uribin, Mikhail Yu. Drokov, Natalia N. Popova, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Mariya V. Dovydenko, Olga S. Starikova, Darya S. Dubnyak, Elmira I. Kolgaeva, Mobil I. Akhmedov, Vera A. Vasilyeva, Tatyana V. Gaponova, Denis V. Kamelskikh, Irina V. Galtseva, Larisa A. Kuzmina, Valery G. Savchenko

IC-07. Extracorporeal photopheresis in children with chronic graft-versus-host disease

Andrey V. Kozlov, Irina P. Solodova, Tatyana A. Bykova, Olesya V. Paina, Irina I. Kulagina, Sergey N. Bondarenko, Marya A. Estrina, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

IC-08. Dynamics of the airflow obstruction formation, response to treatment and overall survival in adult patients with bronchiolitis obliterans after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Egor A. Kulagin1, Alisa G. Volkova2, Valeria R. Yanbukhtina2, Anna G. Smirnova2, Yulia Yu. Vlasova2, Irina K. Golubovskaya2, Sergey N. Bondarenko2, Ivan S. Moiseev2, Julia D. Rabik3, Vasiliy I. Trofimov1, Boris V. Afanasyev2

IC-09. Risk factors for the anti-HLA antibodies development in allogeneic hematopoetic stem cell transplant recipients

Olga S. Starikova, Julia O. Davydova, Mikhail Yu. Drokov, Vera A. Vasilieva, Ekaterina D. Mikhaltsova, Natalia N. Popova, Daria S. Dubnyak, Anna A. Dmitrova, Olga M. Koroleva, Natalia M. Nikiforova, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Maria V. Dovydenko, Ulyana V. Maslikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Nikolay M. Kapranov, Larisa A. Kuzmina, Irina V. Galtseva, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

IC-10. Extracorporeal photopheresis in the treatment of chronic graft-versus-host disease: experience at the National Center of Hematology

Vera A. Vasilyeva, Larisa A. Kuzmina, Mikhail Yu. Drokov, Mariya V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Darya S. Dubnyak, Anna A. Dmitrova, Natalya M. Nikiforova, Olga S. Starikova, Denis V. Kamelskikh, Alexandra A. Shcherbakova, Tatyana V. Gaponova, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko