ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Congress reviews

Highlights of the 24th European Hematology Association Congress, Amsterdam 2019

Liudmila V. Fedorova, Kirill V. Lepik, Marina O. Popova, Yulia Yu. Vlasova, Olga V. Kudyasheva, Yulia A. Rogacheva, Elena E. Lepik, Valentina V. Porunova, Anna A. Osipova, Yury R. Zalyalov, Elena I. Darskaya, Inna V. Markova