ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Clinical studies

Minimal residual disease monitoring by RQPCR of Ig/TCR rearrangements: an effective method to predict relapse in children with acute lymphoblastic leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Victoria A. Lavrinenko 1, Alexandr N. Meleshko 1, Dmitry V. Lutskovich 1, Yulia E. Mareiko 1, Dmitriy V. Prudnikov 1, Mikhail V. Belevtsev 1, Olga V. Aleynikova 1, Ildar M. Barkhatov 2, Boris V. Afanasyev 2
Impact of ABO- and Rh- incompatibility in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Maxim A. Kucher 1, Dmitrii E. Pevtcov 1, Polina S. Kuga 1, Boris I. Smirnov 1,2, Alexander L. Alyanskiy 1, Natalia E. Ivanova 1, Maria A. Estrina 1, Elena V. Babenko 1, Burkhonidin B. Bakhovadinov 1, Ludmila S. Zubarovskaya 1, Boris V. Afanasyev 1
Different risk factors of acute and chronic graft-versus-host disease with conventional prophylaxis and posttransplantation cyclophosphamide in matched related and unrelated donor transplantations
Ivan S. Moiseev, Elena I. Darskaya, Tatyana A. Bykova, Elena V. Morozova, Alexander L. Alyanskiy, Elena V. Babenko, Sergey N. Bondarenko, Inna V. Markova, Boris V. Afanasyev