ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация

Experimental studies

Surgical treatment of inflammatory periodontal diseases using chitosan matrices
Sergey B. Ulitovskiy 1*, Anna V. Antipova 1*, Alexander D. Vilesov 1**, 2, GalinaYu. Yukina 1***, Dmitry N. Suslov 1****, 3, Pavel V. Popryadukhin 1****, 2, Oleg V. Galibin 1**
1* Department of Preventive Stomatology
1** Biotechnology Department, R.Gorbacheva Memorial Research Institute of Children Oncology, Hematology and Transplantation
1*** Laboratory of Pathomorphology, Th e University Research Center
1**** Laboratory of Invasive Technologies, Th e University Research Center
Comparative analysis of NGS and Sanger sequencing methods for HLA typing at a Russian university clinic
Oleg S. Glotov 1,2, Olga V. Romanova 1,2, Yuri A. Eismont 1, Andrey M. Sarana 1,2, Sergey G. Scherbak 1,2, Elena V. Kuzmich 3, Alexander L. Alyanskiy 3, Natalya E. Ivanova 3, Vera V. Teplyashina 3, Yury A. Serov 3, Ludmila S. Zubarovskaya 3, Boris V. Afanasyev 3