ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Clinical studies

Safety and efficacy of nivolumab applied at different dosage in the patients with relapsing Hodgkin lymphoma after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Kirill V. Lepik, Andrey V. Kozlov, Evgeniya S. Borzenkova, Marina O. Popova, Ivan S. Moiseev, Elena I. Darskaya, Asmik G. Gevorgyan, Luibov A. Tsvetkova, Sergey N. Bondarenko, Alexander L. Alyanskiy, Elena V. Kondakova, Natalya B. Mikhailova, Boris V. Afanasyev
Ten-year experience of allogeneic haploidentical hematopoietic stem cell transplantation with non-manipulated grafts in children and adolescents with high-risk acute leukemia
Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Anastasia S. Borovkova, Anastasia S. Frolova, Kirill A. Ekushov, Tatyana A. Bykova, Zhemal Z. Rakhmanova, Mariya A. Galas, Aigul G. Khabirova, Inna V. Markova, Elena V. Semenova, Sergey N. Bondarenko, Elena V. Babenko, Tatyana L. Gindina, Alexander L. Alyanskiy, Ildar M. Barkhatov, Boris I. Smirnov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev
Myelodysplastic syndrome/acute myeloid leukemia evolving from aplastic anemia: Efficacy of hematopoietic stem cell transplantation
Irina K. Golubovskaya, Alexander D. Kulagin, Yulia V. Rudnitskaya, Elena V. Morozova, Anna A.Osipova, Varvara N. Ovechkina, Nikolay Y. Tсvetkov, Sergey N.Bondarenko, *Boris I. Smirnov, Ludmila S. Zubarovskaya, Inna V. Markova, Boris V. Afanasyev
Pair-matched study of cryopreserved versus native graft in adult and pediatric recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Elena V. Babenko, Ivan S. Moiseev, Mikhail M. Kanunnikov, Alexandr L. Alyanskiy, Dmitrii E. Pevcov, Anastasia V. Frolova, Anna A. Osipova, Tatyana A. Bykova, Olesya V. Paina, Elena I. Darskaya, Ludmila S. Zubarovskaya, Sergey N. Bondarenko, Inna V. Markova, Boris V. Afanasyev
Prognostic significance of BAALC overexpression in patients with AML during the posttransplant period
Alena I. Shakirova, Ildar M. Barkhatov, Anna I. Churkina, Ivan S. Moiseev, Tatiana L. Gindina, Sergey N. Bondarenko, Boris V. Afanasyev
Primary myelodysplastic syndrome with two rare recurrent chromosome abnormalities [t(3q26.2;q22) and trisomy 13] associated with resistance to chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation
Nikolay N. Mamaev, Tatiana L. Gindina, Elena V. Morozova, Yuliya V. Rudnitskaya, Maria V. Gubina, Ildar M. Barkhatov, Sergey N. Bondarenko, Boris V. Afanasyev