ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Clinical studies

Acute GvHD prophylaxis with posttransplant cyclophosphamide after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) for non-malignant disorders
Tatiana A. Bykova, Anastasia S. Borovkova, Anna A. Osipova, Varvara N. Ovechkina, Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Alexander L. Alyanskyi, Alexander D. Kulagin, Elena V. Semenova, *Boris I. Smirnov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev
Parvovirus B19 incidence, specific antibody response, and delayed hematopoietic recovery after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Irina V. Khamitova, Irina N. Lavrentyeva, Maria Yu. Averyanova, Alexey B. Chukhlovin, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev
Meta-analysis of studies with genome sequencing in myelodysplastic syndrome treated with hypomethylating agents
Nikolay U. Tcvetkov, Olga S. Epifanovskaya, Yulia V. Rudnitskaya, Elena V. Morozova, Ivan S. Moiseev, Boris V. Afanasyev