ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

B. Leukemia research

Expression of angiotensin-converting enzymes (ACE, CD143) and shaperons (BiPs, calnexin, calreticulin) by leukemic dendritic cells (LDCs) in acute myeloid leukemia (AML) patients

Irina V. Galtseva1, Lev M. Pashin1, Elena N. Parovichnikova1, Sergei M. Danilov2, Andrei B. Sudarikov1, Ivan A. Vorobiev1, Valeriy G. Savchenko1

Posttransplantation leukemia relapses: the role of chromosome changes

Nikolay N. Mamaev, Tatyana L. Gindina, Ildar M. Barkhatov, Boris V. Afanasyev

Determination of FLT3-ITD and D835Y mutations as a factor of prognosis in immunophenotypically verified diagnosis of patients with acute myeloid leukemia in Saint Petersburg

Konstantin U. Slobodnyuk, Irina Y. Saburova, Margarita V. Gorchakova, Ekaterina B. Rusanova, Antonina V. Kurtova, Mikhail I. Zaraiski, Yekaterina E. Zueva

Comparative analysis of acute myeloid leukemia treatment results in the Sverdlovsk Regional Clinical Hospital №1

Alexander V. Vinogradov, Tatiana S. Konstantinova, Alexander F. Tomilov, Vladimir A. Shalaev, Elena V. Chepuryaeva, Julia V. Sveshnikova, Leonid N. Sharov, Natalia V. Vinogradova