ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Posttransplant infections: PI-01 – PI-06

PI-01. Risk factors for bloodstream infections after first allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Mobil I. Akhmedov, Galina A. Klyasova, Elena N. Parovichnikova, Larisa A. Kuzmina, Vera A. Vasilyeva, Mikhail Yu. Drokov, Mariya V. Dovydenko, Anastasia V. Fedorova, Natalia N. Popova, Zoya V. Konova, Feruza A. Omarova, Olga S. Starikova, Ulyana V. Maslikova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Olga M. Koroleva, Anna A. Dmitrova, Darya S. Dubnyak, Valery G. Savchenko

PI-03. Influence of CMV serostatus of donor-recipient pairs on antiviral immunity reconstitution in the patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Anna A. Dmitrova, Mikhail Yu. Drokov, Murad S. Vagida, Dmitriy O. Kiryukhin, Vera A. Vasilieva, Natalia N. Popova, Ekaterina D. Mikhaltsova, Mariya V. Dovydenko, Olga M. Koroleva, Daria S. Dubnyak, Zoya V. Konova, Mobil I. Akhmedov, Natalia M. Nikiforova, Uliyana V. Maslikova, Olga S. Starikova, Feruza A. Omarova, Elmira I. Kolgaeva, Dmitriy S. Tihomirov, Tatiana A. Tupoleva, Mikhail V. Demin, Larisa A. Kuzmina, Grigoriy A. Efimov, Elena N. Parovichnikova, Valery G. Savchenko

PI-04. Bloodstream infections in pediatric patients with CVCs after allogeneic HSCT: incidence, risk factors and outcome

Vladislav V. Kudlay, Olesya V. Paina, Polina V. Kozhokar, Yulia V. Bogoslavskaya, Irada M. Alieva, Galina N. Stolbenko

PI-05. Real-life large cohort single-center study on epidemiology of breakthrough invasive aspergillosis in the context of antifungal prophylaxis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Vladislav V. Markelov1, Yulia A. Rogacheva1, Marina O. Popova1, Alisa G. Volkova1, Ilya Yu. Nikolaev1, Olga N. Pinegina1, Nikita P. Volkov1, Svetlana M. Ignatieva2, Tatyana S. Bogomolova2, Sergey N. Bondarenko1, Nikolay N. Klimko1,2, Alexander D. Kulagin1

PI-06. Successful use of hydroxymethylquinoxalindexide in complex antimicrobial therapy treating patients with Gram-negative fulminant infectious complications during induced hematopoesis aplasia

Anastasia V. Mezentseva, Lyudmila V. Olkhova, Elena B. Machneva, Veronika V. Konstantinova, Alexandra E. Burya, Yulia A. Nikolaeva, Olga A. Filina, Basarma B. Purbueva, Olesya S. Fink, Michail M. Antoshin, Alya V. Martinenkova, Ekaterina A. Pristanskova, Elena V. Skorobogatova