ISSN 1866-8836
Клеточная терапия и трансплантация
Change template to: full

Review articles

Immunoinformatics in COVID-19 Vaccine Development: The Role of HLA System

Anna Yu. Anisenkova1, Aleksander S. Golota1, Dmitry A. Vologzhanin1, Tatyana A. Kamilova1, Stanislav V. Makarenko1,2, Olga V. Shneider1, Oleg S. Glotov1,3, Yury A. Serov4, Sergey V. Mosenko1, Sergey V. Azarenko1, Konstantin V. Smanzerev1, Dmitry N. Khobotnikov1, Tatyana V. Gladisheva1, Sergey G. Shcherbak1,2